Search
Close this search box.

Köpevillkor A Branded Thing AB​

  1. Allmänt

Dessa villkor (”Villkoren”) tillämpas vid all försäljning från A Branded Thing AB (559141-8214), nedan kallat ”ABT”, till dess kunder, nedan kallad ”Kund”, (gemensamt benämnda ”Parterna” och var för sig ”Part”) om inte annat överenskommits skriftligen.

Villkoren är generella och innefattar samtliga betalningsmetoder och tjänster, ABT förbehåller sig rätten att endast erbjuda ett urval av produkter, betalningsmetoder, tjänster, priser och leveransalternativ för vissa kunder.

ABT:s Kunder utgörs av dess återförsäljare, som saluför/säljer vidare ABT:s produkter till slutkunder.

  1. Försäljningsvillkor

2.1 Priser

Samtliga priser är angivna i svenska kronor exklusive moms och frakt med leveransvillkor. Aktuella priser finns i vår Portal, på www.abtportal.se (”Portal”). ABT förbehåller sig rätten att fram till tidpunkt för utleverans ändra priser vid prisförändringar från våra leverantörer eller vid förändring av valutakurser, samt andra händelser utanför ABT:s möjlighet till påverkan och kontroll.

2.2 Betalningsvillkor

Kund som har godkänd kredit (vilket kan erhållas efter genomförd kreditupplysning) har möjlighet att handla mot faktura med betaltid 30 dagar. Fakturan levereras avgiftsfritt i pdf-format via e-post. Önskas pappersfaktura som skickas med post tillkommer en faktureringsavgift på 30 kronor.

Dröjsmålsränta efter fakturans förfallodatum debiteras med Riksbankens referensränta +8% samt en påminnelseavgift på 60 kronor.

Kunder som ej har kredit eller om kreditgränsen överskridits har möjlighet att förskottsbetala via bankgiro.
Vid förskottsbetalning betalas hela summan till angivet bankgironummer innan leverans sker. Köpare är fortfarande bunden av sin beställning, utebliven betalning är inte detsamma som godkänd ånger av beställning. Vid utebliven betalning förbehåller sig ABT rätten att antingen makulera en beställning eller att leverera kunds order med faktura samt eventuell faktureringsavgift.

2.3 Fraktkostnad

Leverans med DHL: 99 kronor exkl moms

För större beställningar som skickas på pall förbehåller ABT sig rätten att ta ut en avgift om 700 kronor per pall

Ovan angivna fraktpriser gäller inrikes leveranser.

2.4 Produktinformation på Webbplatsen

ABT reserverar sig för eventuella bild- och skrivfel i Portalen. ABT har rätt att korrigera eventuella fel och att uppdatera eller ändra informationen i Portalen. Om ett felaktigt pris har angetts för en vara som Kunden har beställt kommer Kunden att underrättas och ABT kommer att invänta Kundens godkännande av det ändrade priset innan Kundens beställning skickas.
Bilder och övrig information i Portalen ska endast ses som illustrationer och ABT garanterar inte att bilderna återger varornas exakta utseende eller funktioner. Viss färgskillnad kan förekomma beroende på upplösning, fotokvalitet och bildskärm.

2.5 Annullering av order

Det är möjligt att annullera en order fram till att den plockats på lagret. Om Kunden ångrar sig efter denna tidpunkt behöver Kunden göra en retur (se nedan under avsnitt 4.4 Felbeställning).

2.6 Kontouppgifter

Om Kund använder inloggning via Portalen ansvarar Kunden för att upprätthålla sekretessen för sitt konto och lösenord samt, i den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag, samtycker Kunden till att åta sig ansvaret för alla aktiviteter som sker via Kundens konto. Kunden måste vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att lösenordet hålls hemligt och säkert. Kunden måste informera ABT omedelbart om Kunden har anledning att anta att någon annan har fått kännedom om lösenord eller om lösenordet används, eller sannolikt kommer att användas, på ett obehörigt sätt.

2.7 Äganderättsförbehåll

ABT förbehåller sig rätten att återta sålda produkter, som skall hållas åtskilda från Kundens egna varor och tydligt märkas som ABT:s produkter, tills dess Kunden fullgjort samtliga betalningsförpliktelser enligt dessa Villkor.

  1. Leveransvillkor

3.1 Leveranssätt

Leverans sker inom Sverige med antingen DHL Freight eller vald transportör enligt ÖK. ABT förbehåller sig rätten att ändra av Kund valt leveranssätt.

Order som lagts före kl. 10:00 på vardagar skickas vanligen samma dag från ABT:s lager med DHL.

Vid mottagande av utkörning kommer legitimationskontroll ske av mottagaren och antingen ID-kort eller Tjänste-ID skall visas. Detta för att försvåra för bedrägerier och skydda kundens försändelse. ABT ansvarar ej för att legitimationskontroll har utförts vid eventuell tvist.

För icke uthämtade beställningar som går i retur till ABT förbehåller ABT sig rätten att ta ut en avgift om 5% av värdet, dock minst 350 kronor.

3.2 Restorder

Kund kan lägga en order av produkter som tillfälligt är slut i lager (”Restorder”) med undantag för vad som anges nedan.

ABT förbehåller sig dock rätten att neka Restorder från Kund, detta kan exempelvis vara fallet i förhållande till produkter där tillgången och prisnivån varierar kraftigt.

Kunder som handlar mot förskott kan inte lägga en Restorder hos ABT.

3.3 Transportskador

Mottagaren ska vid mottagandet kontrollera godset och bekräfta att antal kollin överensstämmer med fraktsedeln. Synliga transportskador på godset ska direkt och alltid av mottagaren anmälas till transportören direkt vid leverans. För att en reklamation avseende transportskador ska vara giltig ska eventuella fraktavvikelser noteras på frakthandlingen och motkvitteras av chauffören. Skada behöver anmälas till kundservice (info@abrandedthing.se) hos ABT inom tre (3) arbetsdagar.

  1. Returer

4.1 Allmänt

Alla produkter som returneras skall förses med ett returnummer.
Detta ansöker man hos vår kundtjänst på info@abrandedthing.se och gäller i 20 dagar.


Gods som ankommer till ABT omärkt, utan giltigt returnummer, eller som inte överensstämmer med returnumret kommer att returneras till avsändaren utan åtgärd. Returfrakt debiteras avsändaren.

För att undvika transportskador skall originalemballage eller fraktemballage som godkänts av transportören användas. Transportskador förorsakade av bristfälligt emballage ingår inte i ABT:s garantiåtagande, se vidare under avsnitt 4.2.

4.2 Garanti

Garantitid från respektive tillverkares garantilöften gäller. Garantilöftena återfinns på respektive tillverkares hemsida. Garantitiden räknas från fakturadatum.

Om ABT mottager en produkt för åtgärd och denna inte uppvisar de fel Kunden uppgivit, debiteras Kunden en felsökningsavgift på 450 kronor samt returfrakt.

ABT förbehåller sig rätten att avgöra huruvida en returnerad produkt skall repareras, ersättas av identisk alternativt likvärdig produkt eller krediteras om produkten utgått ur sortimentet.

Utbyte av defekta produkter sker efter att den defekta produkten skickats till ABT och den angivna felbeskrivningen har kunnat bekräftas. Retur av trasiga produkter till ABT sker på Kundens bekostnad. Utbytta/reparerade varor skickas tillbaka till Kund på ABT:s bekostnad.

För returer som har åtgärdats och sedan inte har hämtats av Kund, och som därmed går i retur till ABT, förbehåller sig ABT rätten att ta ut en hanteringsavgift på 250 kronor.

4.3 DOA

Med Dead on Arrival (”DOA”) menas att produkten ej fungerar vid uppackningen. DOA ska anmälas inom fem (5) arbetsdagar från leveransdatum till kund via info@abrandedthing.se . ABT förbehåller sig rätten att inte acceptera en DOA ansökan som anmäls senare än fem (5) arbetsdagar från leveransdatumet.

4.4 Felbeställning

Retur vid felbeställning kan medges om värdet på de felbeställda varorna överstiger 1000 kronor till en kostnad av 10 % på värdet (minsta avgift för detta är 250 kronor). Av Kund felbeställda varor till ett värde av 1000 kronor eller lägre kan ej returneras.

Returförfrågan vid felbeställning måste ske inom fem (5) arbetsdagar från det att leverans ankommit till Kund och retur ska ske inom 30 dagar från fakturadatum. Returfrakten står Kunden för.

Produkter som returneras skall vara i komplett, felfritt originalemballage med alla tillbehör. Om så inte är fallet kommer varan att återsändas och returfrakt debiteras avsändaren.

Beställningsvaror kan ej returneras på grund av felbeställning och kan heller ej avbokas.

4.5 Kreditering av returnerade varor

Krediteringar av returnerade varor sker enligt det pris som Kunden fakturerats för varan.

Utnyttjandet av returnummer innebär att ovanstående villkor avseende returer accepteras.

  1. Ansvar

5.1 Ansvarsbegränsning

ABT ansvarar endast för direkta skador som uppstår till följd av ABT:s brott mot dessa Villkor, oaktsamhet eller annat agerande. ABT ska inte vara ansvarig gentemot Kunden för utebliven vinst, avbruten affärsverksamhet, missade affärsmöjligheter eller några andra indirekta eller påföljande skador. Det totala ansvaret för ABT enligt detta Avtal ska vara begränsat till det högsta av antingen SEK 15 000 eller det sammanlagda belopp som Kunden har betalat för köpta produkter under den senaste tolvmånadersperioden räknat från den tidpunkt då ersättningsanspråk framställdes.

Begränsningarna ovan ska inte gälla vid en förlust som är orsakad av ABT:S grova oaktsamhet eller avsiktliga överträdelse.

Eventuella skadeståndskrav ska framställas mot ABT så snart som möjligt, dock senast sex (6) månader från det att grunden för kravet uppstod. Framställs kravet senare ska Kunden anses ha försuttit sin rätt att framställa krav och ABT är fri från ersättningsskyldighet.

5.2 Produktansvar

Om inte annat följer av tillämplig lag om produktansvar eller annan tvingande lag, ansvarar ABT inte för sakskada, personskada eller ren förmögenhetsskada med anledning av produktskada hänförlig till produkt som sålts vidare av Kunden.

Om tredje man gör gällande rätt till sådan ersättning genom att rikta krav mot Kunden, åligger det Kunden att omedelbart meddela ABT om kravet. Om grunden för kravet beror på skada för vilken ABT ansvarar enligt tillämplig lag om produktansvar eller annan tvingande lag, ska, om rättsligen möjligt och om ABT så önskar, ABT tillåtas överta och själv hantera kravet. I annat fall ska Kunden rådgöra med ABT gällande hur kravet ska hanteras och äger ej rätt att ingå förlikning utan ABT:s godkännande.

Om tredje man gör gällande rätt till ersättning enligt tillämplig lag om produktansvar eller annan tvingande lag, genom att rikta krav mot ABT, har ABT rätt att av Kunden återfå vad han betalat till tredje man (jämte eventuella skäliga utgifter för juridiskt biträde) om skadan kan anses hänförlig till Kunden.

5.4 Force Majeure

Vid händelser såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknad, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantör, fördyrande omständighet, onormal valutakursförändring eller annan omständighet som Butiken ej kan råda över och skäligen ej kan förutses hänförs till Force majeure varpå ABT befrias från sina förpliktelser enligt dessa köpvillkor.

5.5 Tillämplig lag och tvister

Svensk lag ska tillämpas på dessa Villkor.

Tvist rörande tillämpningen av dessa Villkor eller därmed sammanhängande frågor ska i första hand lösas genom förhandling och överenskommelse mellan ABT och Kunden. Eventuella tvister som uppstår i anledning av Villkoren ska slutligt avgöras av svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.